کتاب-مراحل ساخت دستگاه تولید بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی و تجزیه و تحلیل نتایج با شبکه عصبی-در

کتاب-مراحل ساخت دستگاه تولید بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی و تجزیه و تحلیل نتایج با شبکه عصبی-در

دانلود

1-مقدمه. 51-1- تعریف بیوگاز. 51-2- منابع تولید بیوگاز. 61-3- نحوه تولید بیوگاز. 71-4- اصول هضم بي هوازي در تولید بیوگاز. 71-5- مراحل شیمیائی تخمیر مواد آلی (شامل چربیها، هیدراتهای کربن و پرتئین ها). 111-5-1- تخمیر چربیها 111-5-2- تخمیر هیدراتهای کربن.. 121-5-3- تخمیر پرتئینها 121-6- پارامترهاي مؤثر بر فرآيند هضم بيهوازي… 131-6-1- درجه حرارت محیط تخمیر. 131-6-2- اسیدیته ((PH.. 151-6-3- میزان حضور مواد مغذی در محیط (C/N). 161-6-4- درجه غلظت مواد. 161-6-5- میزان حضور عوامل سمی.. 171-6-6- مدت زمان ماند مخلوط در مخزن هضم. 171-6-7- همزدن محتویات مخزن هضم و هموژنیزه کردن محتویات… 181-6-8- آماده سازی مواد خام قبل از بارگیری.. 201-6-9- وجود مواد تسریع کننده واکنش… 201-6-10- اصلاح و تغيير در طراحي دستگاه بيوگاز. 201-6-11- مواد افزودني شيميائي.. 201-6-12- تغيير دادن نسبت خوراک دستگاه 211-6-13- محيط بيهوازي (بسته). 211-7- انواع روشهای بارگذاری مخازن هضم:. 211-7-1- سیستم پيوسته: 211-7-2- سیستم نيمه پيوسته: 211-7-3- سیستم ناپيوسته: 221-8- جمع آوري بیوگاز تولیدی:. 221-9- بیوگاز و کود حاصل از آن:. 231-10- ساختار کلي دستگاه توليد بيوگاز:. 231-10-1- حوضچه ورودي: 241-10-2- حوضچه خروجي: 241-10-3- مخزن تخمير: 241-10-4- محفظه گاز: 251-11- مهمترین طرحهای بیوگاز ساخته شده در جهان:. 271-11-1- دستگاه بیوگاز عمودی.. 271-11-2- دستگاه بیوگاز افقی.. 291-11-3- دستگاه بیوگاز مشترک… 301-11-4-دستگاه بیوگاز مدل چینی (قبه ثابت). 311-11-5- دستگاه بیوگاز مدل فرانسوی.. 331-11-6- دستگاه بیوگاز با لولههای چرمی.. 341-11-7-دستگاه بیوگاز با مخزن پلی اتیلنی.. 361-11-8- دستگاه بيوگاز با سرپوش شناور (مدل هندي):‏ 361-11-9- دستگاه بيوگاز مدل تايواني (واحدهای بالونی): 371-11-10- دستگاه بیوگاز مدل نپال: 381-12 -مروری بر مطالعات انجام شده. 392- روشها 482-1- مراحل ساخت واحد بیوگاز با تمام جزئیات آن:. 482-1-1- انتخاب مکان ساخت واحد بیوگاز. 482-1-2- بررسی شرایط جوی.. 502-1-3- بررسی شرایط خاک منطقه. 502-1-4- بررسی مواد آلی مورد نیاز. 512-1-4-1- کود مرغی.. 512-1-4-2- کود بلدرچین.. 512-2- طراحی و ساخت اتاقک عایق:. 522-2-1- طراحی اتاقک عایق.. 522-2-2- ساخت اتاقک عایق.. 532-2-3- دریچه خروجی: 532-3- مراحل طراحی و ساخت  مخزن هضم دستگاه:. 542-3-1- طراحی مخزن هضم: 542-3-2- ساخت دستگاه: 572-3-2-1- انتخاب مخزن هضم: 572-3-2-2- لوله ورودی: 582-3-2-3- لوله خروجی: 582-3-2-4- فشار سنج: 602-3-2-5- طراحی المنتها: 612-3-2-6- PH متر: 652-4- عایق کاری مخزن هضم.. 652-5- تست رآکتور. 662-5-1- تست دستگاه با آب برای اطمینان از آب بندی بودن: 662-5-2- تست صحت کار المنتها: 672-5-3- تست گازبندی مخزن: 682-6- مشخصات دستگاه تست گاز:. 692-6-1- دستگاه آنالایزر گاز ساخت کمپانی Testo آلمان. 692-7- معرفی شبکه عصبی.. 702-8- شبكه عصبي مصنوعي.. 702-8-1- شبکه پس انتشار پیش خور (FFBP) : 752-8-2- شبکه های پس انتشار پیشرو (CFBP): 762-8-3- الگوریتم لونبرگ- مارکوارت (LM). 762-8-4- الگوریتم تنظیم بیزی (BR). 772-8-5- مجذور میانگین مربعات خطا 772-8-6- خطای میانگین مطلق.. 782-8-7- ضریب تعیین (همبستگی). 782-9- انجام آزمایش:. 783- نتایج.. 813-1- ساخت رآکتور. 813-2- آزمایش کود مرغی در دمای 35 درجه سانتیگراد. 833-2-1- بررسی اثر دما بر حجم بیوگاز تولیدی از کود مرغی.. 843-2-2- بررسی اثر دما بر روی فشار بیوگاز کود مرغی.. 853-2-3- بررسی اثر PH بر روی تولید بیوگاز کود مرغی.. 863-3- آزمایش  کود مرغی در دمای 30 درجه سانتیگراد. 873-3-1- بررسی اثر دما بر حجم بیوگاز تولیدی از کود مرغی.. 873-3-2- بررسی اثر دما بر روی فشار بیوگاز کود مرغی.. 883-3-3- بررسی اثر PH بر روی تولید بیوگاز کود مرغی.. 883-4- آزمایش  کود بلدرچین در دمای 35 درجه سانتیگراد. 893-4-1- بررسی اثر دما بر روی حجم بیوگاز تولیدی از کود بلدرچین.. 903-4-2- بررسی اثر دما بر روی فشار بیوگاز کود بلدرچین.. 913-4-3- بررسی اثر PH بر روی تولید بیوگاز کود بلدرچین.. 923-5- آزمایش با کود بلدرچین در دمای 30  درجه سانتیگراد. 923-5-1- بررسی اثر دما بر روی حجم بیوگاز تولیدی از کود بلدرچین.. 933-5-2- بررسی اثر دما بر روی فشار بیوگاز تولیدی از کود بلدرچین.. 933-5-3- بررسی اثر PH بر روی تولید بیوگاز کود بلدرچین.. 943-6- بررسی و مقایسه پارامترهای کود مرغی و بلدرچین در دمای مشخص…. 953-6-1- مقایسه حجم گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 35 درجه سانتی گراد. 953-6-2- مقایسه فشار گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 35 درجه سانتی گراد. 963-6-3- مقایسه PH گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 35 درجه سانتی گراد. 973-6-4- مقایسه حجم گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 30 درجه سانتی گراد. 983-6-5- مقایسه فشار گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 30 درجه سانتی گراد. 993-6-6- مقایسه PH گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 30 درجه سانتی گراد. 1003-7- بررسی و مقایسه پارامترها در دو دمای 30 و 35 درجه سانتی گراد. 1013-7-1- مقایسه حجم گاز تولیدی کود مرغی در دمای 30 و 35 درجه سانتی گراد. 1013-7-2- مقایسه فشار گاز تولیدی کود مرغی در دمای 30 و 35 درجه سانتی گراد. 1023-7-3- مقایسه PH گاز تولیدی کود مرغی در دمای 30 و 35 درجه سانتی گراد. 1033-7-4- مقایسه حجم گاز تولیدی کود بلدرچین  در دمای 30 و 35 درجه سانتی گراد. 1043-7-5- مقایسه فشار گاز تولیدی کود بلدرچین در دمای 30  و 35 درجه سانتی گراد. 1053-7-6- مقایسه PH گاز تولیدی کود بلدرچین در دمای 30  و 35 درجه سانتی گراد. 1063-8- نتایج شبکه عصبی.. 1073-8-1- بررسی نتایج شبیه سازی در شبکه عصبی برای کود مرغی.. 1083-8-1-1- بررسی فشار گاز در آزمایش کود مرغی.. 1083-8-1-2- بررسی ph گاز در آزمایش کود مرغی.. 1103-8-1-3- بررسی حجم گاز در آزمایش کود مرغی.. 1123-8-2- بررسی نتایج شبیه سازی در شبکه عصبی برای کود بلدرچین.. 1153-8-2-1- بررسی فشار گاز در آزمایش کود بلدرچین.. 1153-8-2-2- بررسی ph گاز در آزمایش کود بلدرچین.. 1183-8-2-3- بررسی حجم گاز در آزمایش کود بلدرچین.. 1204- منابع:. 124شکل ‏1‑1 چرخه بیوگاز در طبیعت… 7شکل ‏1‑2- دستگاه بیوگاز. 7شکل ‏1‑3-  فرآیند تولید گاز در مخزن هضم. 8شکل ‏1‑4- مراحل مختلف تبدیل مواد آلی به بیوگاز. 13شکل ‏1‑5-  رآکتور بيوگاز به همراه همزن. 19شکل ‏1‑6-  مخزن ترکیب 2- لوله ورودی 3-مخزن هضم 4- مواد سنگین ته نشین شده 5- مخزن گاز 6- لوله خروج گاز 7- نگهدارنده درب مخزن هضم 8-  لوله خروجی 9- مخزن کودابه خروجی 10- درب مخزن تخلیه 11- سطح زمین 12- لوله انتقال گاز. 26شکل ‏1‑7-  مخزن ذخيره گاز فايبرگلاس… 26شکل ‏1‑8- بالنهاي ذخيره بيوگاز. 27شکل ‏1‑9- دستگاه بیوگاز عمودی.. 28شکل ‏1‑10- دستگاه بیوگاز افقی 1. مخزنهای ترکیب 2. لوله ورودی 3. محفظه اولیه 4. محفظه ثانویه 5. حفره اصلی 6. بخش مخزن هضم بالای سطح زمین 7. حافظ گاز 8. مخلوط آب و روغن 9. خط گاز 10. دریچه خروجی 11.دریچه خروج آب 12.اجاق 13. سطح زمین.. 29شکل ‏1‑11- دستگاه بیوگاز مشترک… 31شکل ‏1‑12- دستگاه بیوگاز اصلاح شده نوع چینی 1. محافظ گاز با قبه ثابت 2. مخزن هضم 3. مخزن ترکیب 4. محفظه کمکی 5. خط گازی 6. شیشه آب 7. لوله خروجی 8. اجاق.. 32شکل ‏1‑13- دستگاه بیوگاز  مدل فرانسوی 1. لوله ورودی 2. مخزن هضم فولادی ضد زنگ 3. لوله خروجی 4. غلتک زیست توده با پوشش فولادی 5. خط گازی 6. شیر آب 7. لوله های تایر واگن باری 8. شیر گاز 9. اجاق 10. سطح زمین.. 34شکل ‏1‑14- دستگاه بیوگاز با لولههای چرمی 1. مخزن ترکیب 2. مخزن هضم لوله چرمی 3. هواکش گازی 4. خروجی 5. حافظ گاز لوله  چرمی 6. خط گازی 7. اجاق.. 35شکل ‏1‑15- دستگاه بیوگاز با مخزن پلی اتیلن. 1- مخزن مخلوط.2- لوله ورودی pvc. 3- کیسه مخزن هضم استوانهای روی زمین. 4- مخزن هضم استوانهای زیر زمین. 5- خروجی با لوله معین. 6- لوله گاز. 7- شیر خروج آب. 8- اجاق. 9- سطح زمین.. 36شکل ‏1‑16- دستگاه بیوگاز با سرپوش شناور 1. مخزن ترکیب 2. مخزن هضم اولیه 3. مخزن هضم ثانویه 4. حافظ متحرک گاز 5. آب همراه با روغن 6. خط گاز 7. مقیاس اندازه گیری گاز 8. شیر اب 9. لولهی تخلیه 10. حفاظت از حرکت غلتک 11. کولونی.. 37شکل ‏1‑17- دستگاه بیوگاز مدل تایوانی.. 38شکل ‏1‑18- دستگاه بیوگاز مدل نپال. مخزن ترکیب 2- لوله ورودی 3-مخزن هضم 4- مواد سنگین ته نشین شده 5- مخزن گاز 6- لوله خروج گاز 7- نگهدارنده درب مخزن هضم 8-  لوله خروجی 9- مخزن کودابه خروجی 10- درب مخزن تخلیه 11- سطح زمین.. 39شکل ‏2‑1- نقشه اتاقک عایق، مخزن هضم و گودال کودابه. 52شکل ‏2‑2- مراحل ساخت اتاقک عایق و گودال ذخیره کودابه خروجی.. 54شکل ‏2‑3- طراحی مخزن هضم با استفاده از نرم افزار اتوکد. 56شکل ‏2‑4- مخزن هضم پلی اتیلنی.. 57شکل ‏2‑5- لوله ورودی و لوله خروجی.. 58شکل ‏2‑6- الف-  لوله خروج کودابه ب- مخزن هضم و لولههای ورودی و خروجی.. 59شکل ‏2‑7- لوله دو شاخه برای خروج گاز و نصب فشار سنج.. 60شکل ‏2‑8- مدار الکتریکی المنتهای حرارتی.. 62شکل ‏2‑9-  طراحی قاب المنتهای حرارتی.. 62شکل ‏2‑10- المنتهای حرارتی در قاب فلزی قرار گرفتهاند.. 63شکل ‏2‑11-  الف- تابلوی برق، ب- کلیدهای کنترل کننده المنتها 64شکل ‏2‑12- ترموستات… 64شکل ‏2‑13- الف- محلول های بافر  ب- PH متر. 65شکل ‏2‑14- عایقکاری رآکتور. 66شکل ‏2‑15- دستگاه تست گاز. 69شکل ‏2‑16- مدل ریاضی ساده شده عصب واقعی.. 71شکل ‏2‑17- پرسپترون 3لایه با اتصالات کامل.. 73شکل ‏3‑1- نمودار حجم- زمان کود مرغی در دمای 35.. 85شکل ‏3‑2- نمودار فشار- زمان کود مرغی در دمای 35.. 86شکل ‏3‑3-  نمودار PH- زمان کود مرغی در دمای 35.. 86شکل ‏3‑4- نمودار حجم- زمان کود مرغی در دمای 30.. 87شکل ‏3‑5- نمودار فشار- زمان کود مرغی در دمای 30.. 88شکل ‏3‑6- نمودار PH- زمان کود مرغی در دمای 30.. 89شکل ‏3‑7- نمودار حجم- زمان کود بلدرچین در دمای 35.. 91شکل ‏3‑8- نمودار فشار- زمان کود بلدرچین در دمای 35.. 92شکل ‏3‑9- نمودار PH – زمان کود بلدرچین در دمای 35.. 92شکل ‏3‑10- نمودار حجم- زمان کود بلدرچین در دمای 30.. 93شکل ‏3‑11-  نمودار فشار- زمان کود بلدرچین در دمای 30.. 94شکل ‏3‑12- نمودار PH – زمان کود بلدرچین در دمای 30.. 95شکل ‏3‑13- نمودار حجم – زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای 35.. 96شکل ‏3‑14- نمودار فشار – زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای 35.. 97شکل ‏3‑15- نمودار PH – زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای 35.. 98شکل ‏3‑16- نمودار حجم- زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای 30.. 99شکل ‏3‑17- نمودار فشار- زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای 30.. 100شکل ‏3‑18- نمودار PH – زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای 30.. 101شکل ‏3‑19- نمودار حجم گاز تولیدی کود مرغی در دمای 30 و 35.. 102شکل ‏3‑20- نمودار فشار گاز تولیدی کود مرغی در دمای 30 و 35.. 103شکل ‏3‑21- نمودار PH  کود مرغی در دمای 30 و 35.. 104شکل ‏3‑22- نمودار حجم گاز تولیدی کود بلدرچین در دمای 30 و 35.. 105شکل ‏3‑23- نمودار فشار گاز تولیدی کود بلدرچین در دمای 30 و 35.. 106شکل ‏3‑24- نمودار PH کود بلدرچین در دمای 30 و 35.. 107شکل ‏3‑25- نمودار تعیین عملکرد شبکه برای فشار کود مرغی.. 108شکل ‏3‑26- نمودار آموزش و اعتبار سنجی داده های فشار گاز کود مرغی.. 109شکل ‏3‑27- نمودار تست داده های فشار کود مرغی.. 110شکل ‏3‑28- نمودار تعیین عملکرد شبکه برای ph کود مرغی.. 111شکل ‏3‑29 – نمودار آموزش و اعتبار سنجی داده های ph کود مرغی.. 112شکل ‏3‑30- نمودار تست داده هایph کود مرغی.. 112شکل ‏3‑31- نمودار تعیین عملکرد شبکه برای حجم گاز کود مرغی.. 113شکل ‏3‑32- نمودار آموزش و اعتبار سنجی داده های حجم کود مرغی.. 114شکل ‏3‑33- نمودار تست داده های حجم گاز کود مرغی.. 115شکل ‏3‑34- نمودار تعیین عملکرد شبکه برای فشار گاز کود بلدرچین.. 116شکل ‏3‑35- نمودار آموزش و اعتبار سنجی داده های فشار گاز کود بلدرچین.. 117شکل ‏3‑36- نمودار تست داده های فشار گاز کود بلدرچین.. 117شکل ‏3‑37- نمودار تعیین عملکرد شبکه برایph  کود بلدرچین.. 118شکل ‏3‑38- نمودار آموزش و اعتبار سنجی ph کود بلدرچین.. 119شکل ‏3‑39- نمودار تست داده های ph  کود بلدرچین.. 120شکل ‏3‑40- نمودار تعیین عملکرد شبکه برای حجم گاز کود بلدرچین.. 121شکل ‏3‑41- نمودار آموزش و اعتبار سنجی حجم گاز کود بلدرچین.. 122شکل ‏3‑42- نمودار تست داده های تست برای حجم گاز کود بلدرچین.. 122  جدول ‏1‑1- ترکیبات موجود در بیوگاز. 5جدول ‏1‑2-  جدول فرآيندهاي مختلف تبديل زيست توده به بيوگاز. 10جدول ‏1‑4- محدودههای درجه حرارت در تخمير بيهوازي.. 14جدول ‏1‑4- نمودار مدت زمان ماند مواد در داخل رآکتور. 18جدول ‏3‑1- مقایسه دستگاه بیوگاز نوع مخزن بتونی (مدل چینی) با مخزن پلی اتیلنی.. 82جدول ‏3‑2- تجزیه بیوگاز کود مرغی.. 84جدول ‏3‑3-  تجزیه بیوگاز کود بلدرچین.. 90جدول ‏3‑4- تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر فشار. 109جدول ‏3‑5- تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر ph.. 111جدول ‏3‑6-  تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر حجم. 114جدول ‏3‑7- تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر فشار. 116جدول ‏3‑8- تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر ph.. 118جدول ‏3‑9- تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر حجم. 121   منابع1- منابع:1- شعباني كيا، اكبر و نظري، علي. بررسي جايگاه بيوگاز از نظر زيست محيطي و توليد انرژي در ايران، اولين كنفرانس اكوانرژي ايران، سال 1383.2- الماسي، مرتضي. اصول توليد و كاربرد بيو انرژي، سازمان انرژي اتمي، 1361.3- افراز، علیرضا، انرژی روستایی، وزارت کشاورزی-مرکز تحقیقات روستایی و اقتصاد،                                      کشاورزی، 1367.4- آذري دهكردي، فرود. دومين همايش ملي انرژي، انرژي برق آبي، اميد بيهوده، آينده درخشان ، تهران ١٣٧٨ .5- پرورش، عبد الرحيم، تهيه كمپوست از زباله هاي خانگي به روش بي هوازي و مقايسه آن با روش هوازي معمول،  1379.6- تابنده، فاطمه. “انرژي حاصل از زيست توده و جايگاه آن در ايران”  مجموعه مقالات سمينار توسعه و كاربرد انرژي هاي نو، وزارت نيرو، امور انرژي ، دفتر انرژي هاي نو، 1376.7- ثقفي، محمود. انرژي بادي و كاربرد آن در كشاورزي، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران،1372.8- ثقفی، محمود.  ” انرژي­هاي تجدیدپذیر نوین” چاپ دوم، 1382.9- حیدری، غلامرضا، تکنولوژی های مناسب روستایی و انرژی های تجدید شونده مرکز تحقیقات روستایی و اقتصادی کشاورزی، 1365.10- دهقان، علیزاده و همکاران. بررسی تکنولوژی بیوگاز و کاربرد روستایی آن، وزارت کشاورزی- معاونت هماهنگی و برنامه و بودجه- مرکز تحقیقات روستایی و اقتصاد کشاورزی، 1365.11- رضويان، م. منابع انرژي ايران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه آزاد واحد تهران، 1373.12- سالك، محمود. انرژيهاي نو ، انتشارات پيدايش، 1378.13- ستاري ساربانقلي، حسن. “مشكلات، موانع و محاسن توسعه بيوگاز در روستا”مجموعه مقالات سومين كنفرانس سراسري روستا و انرژي، وزارت جهاد سازندگي، دفتر مطالعات انرژي، 1378.14- شايگان، جلال الدين، مهدي­زاده، حسين. “تبديل مواد آلي فاضلاب به گاز متان با استفاده از روش تصفية بي هوازي” مجموعه مقالات اولين سمينار بيوگاز، 1375.15- شيخ الاسلامي، سيد جواد.” فرايند توليد بيوگاز” دومين كنفرانس سراسري روستا و انرژي ، خرداد 1377.16- شیخ قاسمی، خلیل. تکنولوژی ساخت بیوگاز و تجارب بدست آمده در ایران، 1373.17- شعباني کيا، اکبر؛ نظري، علي و شيخ الاسلامي، سيد جواد. گزارش پتانسيل سنجي توليد بيوگاز در ايران،  سازمان انرژي اتمي ايران، مرکز توسعه انرژيهاي نو، 1381.18- شیخ الاسلامی، سید جواد، محاسبات، طراحی و ساخت یک مخزن تخمیر، سمینار بیوگاز، مجموعه مقالات، 1375.19- عبدلي، محمد علي. مديريت مواد زائد جامد شهري، سازمان بازيافت و تبديل مواد، شهرداري تهران، 1362.20- عبدلی، محمد علی. روش ساخت قدم به قدم یک دستگاه بیوگاز چینی روستایی، نشر دفتر ارشاد وروابط عمومی وزارت نیرو، 1364.21- عبدلي، محمدعلي. “بيوگاز” سازمان انرژي اتمي ايران، بهمن 1364.22- عدل، مهرداد و همكاران. گزارش بررسيهاي اقتصادي توليد انرژي از منابع زيست توده، پژوهشكده انرژي و محيط زيست، 1379.23- علي‎زاده. بخش بيوگاز مركز تحقيقات و كاربرد انرژي هاي نو “مجموعه  مقالات اولين سمينار بيوگاز در ايران” سازمان انرژي اتمي  ايران، 1375.24- عمراني، قاسمعلي. “روند توسعه بيوگاز در ايران و جهان، مجموعه  مقالات اولين سمينار بيوگاز در ايران.25- عدل، مهرداد. مباني طراحي محل دفن زباله و توليد انرژي از گاز دفن ، پژوهشگاه نيرو، 1383.25- عدل، مهرداد. “برآورد قابليت هاي توليد انرژي از زائدات زيستي”، پايان نامة كارشناسي ارشد، دانشكدة محيط زيست، دانشگاه تهران، 1378.26- عمراني،‌ قاسم علي. روند توسعه بيوگاز در ايران و جهان، ‌مرداد 1375.27- عمرانی، قاسمعلی. تولید بیوگاز از فضولات شهری و روستایی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1375.28-  قباديان، برات. “طراحي بيوگاز گنبدي ثابت” مجموعه  مقالات اولين سمينار بيوگاز، 1375.29- قارداشي، ابوالقاسم علي. مهرداد عدل “گزارش بررسي اقتتصادي پروژه زيست توده” گروه انرژيهاي نو، پژوهشگاه نيرو، 1379.31- قارداشي، ابوالقاسم علي؛ عدل، مهرداد. بيوگاز در ايران، سومين همايش ملي انرژي، تهران، ١٣٨٠.32- لودويك، ساسه. ” تأسيسات واحدهاي  بيوگاز” ترجمه دكتر قاسم نجف زاده، دانشگاه صنعتي اميركبير، 1374.33- مرندي، امير؛ دهدشتيان، مهيندخت. بررسي استفاده از بيوگاز در ايران، دومين همايش ملي انرژي، تهران، ١٣٧٨.34- نجف پور، قاسم،  تأسیسات واحدهای بیوگاز، ترجمه، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 1374.Aili, Kejun, Y., Yaoxin, Z., Guoyuan, F., 1991. Study and design on a high performance biogas project treating chicken manure. Biogas Forum 2, 14–19.Anand, R.C., Singh, R., 1993. A simple technique: charcoal coating around the digester improves biogas production in winter. Bioresour. Technol. 45, 151–152.Angelidaki, I., Ahring, B.K., 1994. Thermophilic anaerobic digestion of livestock waste: the effect of ammonia. Appl. Microbiol. Biotechnol. 38 (4), 560–564.Ann C, Wilkie., 2004. “Global Climate Energy Program (GCEP) Biomass Energy Workshop”. Stanford University.Anon, 1981. “advisory committee on technology innovation”. Supplementary report, renewable sources and alternate technology for developing countries. National academy press, Washington, DC, PP.4-5Attar, Y., Mhetre, S.T., Shawale, M.D., 1998. Biogas production enhancement by cellulytic strains of Actinomycetes. Biogas Forum I (72), 11–15.Aubart, C., Farinet, J.L., 1983. Anaerobic digestion of pig and cattle manure in large-scale digesters and power production from biogas. Symp. Pap. Energy Biomass Wastes VII, 741–766.Babu, K.S., Nand, K., Srilatha, H.R., Srinath, K., Madhukara, K., 1994. Improvement in biomethanation of mango processing wastes by addition of plant derived additives. Biogas Forum III (58), 16– 19.Baier, U., Schmidheiny, P., 1997. Enhanced anaerobic degradation of mechanically disintegrated sludge. Water Sci. Technol. 36 (11), 137–143.Bansal, N.K., 1988. A Techno-economic assessment of solar assisted biogas systems. Energy Res. 10, 216.Bardiya, N., Gaur, A.C., 1997. Effects of carbon and nitrogen ratio on rice straw biomethanation. J. Rural Energy 4 (1–4), 1–16.barker, j. c., 2001, methane fuel gas from livestock wastes, North Carolina state university.Barnett, A., 1978. Biogas technology in the third world: a multidisciplinary Review. IDRC, Ottawa, Canada. 51.Baserja, U., 1984. Biogas production from cowdung: influence of time and fresh liquid manure. Swiss-Biotech. 2, 19–24.Brand, R. A., 1981. “A company of MBB jointly developed a biogas plant”. Scale, 12: 35-7.Brummeler, E.T., Aarnink, M.M.J., Koster, I.W., 1992. Dry anaerobic digestion of solid organic waste in a biocell reactor at pilot plant scale. Water Sci. Tech. 25 (7), 301–310.Bucklin, R.A., I.A.Naas., and P.B.Panagakis. 1985. “Energy Use in Animal Production”. Chapter 17. P 257 – 278.Chandra, R., Gupta, R.S., 1997. Effect of pectin on anaerobic digestion of distillery effluent and biomethanogenesis in fed batch reactor. Indian J. Environ. Protect. 17, 19–23.Chastain, j., linvill, e., francis, j., and, wolak, j., 1999, on farm biogasChowdhry, S.D.R., Gupta, S.K, Banergy, S.K., Roy Chowdhry, S.D., 1994. Evaluation of the potentiality of tree leaves for biogas production. Indian Forester 120 (8), 720–728.Chung, P. O., 1973. “Production and use of methane from animal waste in Taiwan”. Paper presented at international biomass energy conference at biomass energy institute, PO Box 129, Winnipeg, Manitoba, Canada, 13-15 mayClark, P.B., Hillman, P.F., 1995. Enhancement of anaerobic digestion using duckweed (Lemna minor) enriched with iron. Water Environ. Manage. J. 10 (2), 92–9Dangaggo, S.M., Aliya, M., Atiku, A.T., 1996. The effect of seeding with bacteria on biogas production rate. Renew. Energy––An Int. J. 9 (1–4), 1045–1048.Dar, H.G., Tandon, S.M., 1987. Biogas production from pretreated wheat straw, lantana residue, apple and peach leaf litter with cattle dung. Biol. Wastes 21, 75–83.Desai, C.K., 1988. Use of solar pond for thermal control of biogas plant. In: Proceedings of the National Seminar on Solar Energy and Rural Development, Kolhapur, May 29–31, 1987. Shivaji University, pp. 83–88.Desai, M., Madamwar, D., 1994. Anaerobic digestion of a mixture of cheese whey, poultry waste and cattle dung: a study of the use of adsorbents to improve digester performance. Environ. Pollut. 86(3), 337–340.Dhawale, M.R., 1996. Anaerobic fermentation with chemical inducers and higher solids for biogas production. Project sponsored by MNES, 1993–1996, Shivasadan Renewable Energy Research Institute, Sangli, Maharashtra, India.Dolfing, J., 1985. “Kinetics of methane formation by granular sludge atlow substrate concentrations”.Donald, L. K. & sambhunath, G., 1980. “Methane production by anaerobic digestion of water hyacinth”. Symposium paper, fuel from biomass_ second chemical congress on the North American Continent American Chemical Society. 24-29 August, PP 1-15El Shinnawi, M.M., El Tahawi, B.S., El Houssieni, M., Fahmy, S.S.,1989. Changes of organic constituents of crop residues and poultry wastes during fermentation for biogas Appl. Microbiol. Biotechnol. 5 (4), 475–486.Fry, L John.( 1974). Practical Building of Methane Power Plants for Rural Energy Inndependence.Hiraoka, M. 1985 Highly efficient anaerobic digestion with thetmal preter atment. Mater sci. Technol (United kingdom). V. 17: 4-5 529-53.Hobson, Peter N and et.al.( 1993). Anareobic Digestion Modern Theory and Practice.Halsted Press, John Wiley&Sons, Inc., New York, NYIdnani, M. A. & acharya, C. N., 1963, “Biogas plants farm bulletin”, No. l, Indian Council of Agriculture research, New Delhi.Johns,J.C.Nye, and A.C.Dale., 1980.”Metan Generation From Livestock Waste”. Perdue Universuty, Cooperatuve Extention Service, West Lafayette, IN.Koachi, SH., 1982. “Cheen main biogas ka istamal”. Journal, cheen ba tasweer published by hava yuwan, choon road, bejing 28, Awami Jamhuria Cheen. 6, 34-6.Martin, G., 1979. “Upgrading waste to high- grade fuel entices developers of biogas”. Chem., internat., No. 3, PP. 17-20.nas, 1977. “Ad Hoc Panel of Advisory Committee for Technology Innovation Report, Methan Generation from human animal and agricultural waste”. National Academy of Sciences, Washington, DC, PP. 67-8.Pervanchon, F.,C. Bockstaller and P.Giradin, 2002. “Assessment of Energy Use in Arable Farming Systems by Means of an Agro- Ecological Indicato” : the Energy Indicator. Agricultural SystemsRobeert A, Pasons, 1984.” On- Farm Biogas Production”. Northeast Regional Agricultural Engineering Service.United States Department of Agriculture(USDA).Steinsberger, S.C. 1984 The construction and operation of a lowcost poultry waste digster. Biotech . Broeng. &. 26. No 5Tentschr, W., 1987.  “Division of energy technology”. Thailand RERIC News.wang yongzhi, w., 2002, research and application of biogasWebb, A. R. 1985 Laboratory Scle anaerobic digestion of poultryZexi, Cao., 1982. “Application of biogas on farm internal combustion energy”. The provincial Agriculture machinery research institute of Sichuan 

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
biogas شبکه عصبی مراحل ساخت دستگاه تولید بیوگاز آزمایش آن شبکه عصبی بیوگاز بیومس بیوزیست دستگاه بیوگاز ساخت دستگاه بیوگاز

این کتاب در موردمراحل ساخت دستگاه تولید بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی و تجزیه و تحلیل نتایج با شبکه عصبی در 140 صفحه پی دی اف می باشد.
دسته بندی: فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت
تعداد مشاهده:
2420
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 140

حجم فایل:6,902
کیلوبایت

 • پروژه رشته کامپیوتر - تجزیه و تحلیل سیستم رادیولوژی

  پروژه رشته کامپیوتر - تجزیه و تحلیل سیستم رادیولوژی دانلود سرفصل : نمودار سازمانی نمودار سلسله مراتبی بخش رادیولوژی بخش پذیرش OFD بخش اداری OFD بخش بایگانی  OFD سیستم رادیولوژِی و سونوگرافی نمودار سطح صفر DFD اولیه موجودیت ها ERD…

 • پاورپوینت (اسلاید) سیر تحولات نظریه هاي سازمان و مدیریت

  پاورپوینت (اسلاید) سیر تحولات نظریه هاي سازمان و مدیریت دانلود پاورپوینت (اسلاید) سیر تحولات نظریه هاي سازمان و مدیریت دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی رشته مدیریت با موضوع سیر تحولات نظریه هاي…

 • تحقیق درمورد علل و درمان کمر درد

  تحقیق درمورد علل و درمان کمر درد دانلود مقدمه:هر فرد در زندگي روزمره از حركات و فعاليت هاي زيادي استفاده مي كند اما نمي توانيد فاكتور تمرينات بدني از برنامه هاي روزمره حذف كنيد. چرا كه علاوه بر عضلاتي كه…

 • مراحل تولید سیمان

  مراحل تولید سیمان دانلود این تحقیق در مورد مراحل تولید سیمان در ۴۵ صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد. و شامل مقدمه،تاریخچه،تعریف سیمان،مراحل تولید سیمان،انواع سیمان،سیمان پرتلند،سیمان پوزولان،سیمان آمیخته،سیمان سفید،روش تولید سیمان،مراحل تولید سیمان و بتن ضد…

 • فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری خلاقیت سازمانی 64 صفحه

  فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری خلاقیت سازمانی 64 صفحه دانلود تعريف مفهومي خلاقیت سازمانی: عبارت است از فرایند تولید ایده های نوین سازمانی و یافتن راه های جدید حل مسائل سازمان است (گلستان هاشمی، 1380) این نوشتار فصل…

 • دانلود پاورپوینت بوم شناسی و اکولوژی شهری

  دانلود پاورپوینت بوم شناسی و اکولوژی شهری دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بوم شناسی و اکولوژی شهریفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 28پاورپوینت کامل و آماده ارائه  ‌چکیده محتوای فایل فهرست مطالب:انواع اکولوژیاکولوژی گیاهیاکولوژی حیوانیاکولوژی انسانی   پرداخت و دانلود برچسب ها: دانلود…

 • پروپوزال رابطه هوش عاطفی و مهارتهای ارتباطی با کارایی ‌مدیران

  پروپوزال رابطه هوش عاطفی و مهارتهای ارتباطی با کارایی ‌مدیران دانلود پروپوزال رابطه هوش عاطفی  و مهارتهای ارتباطی با کارایی ‌مدیران تربیت بدنی در دانشگاه های دولتی کشوربیان مساله:توجه به هیجان‌ها و عواطف و کاربرد مناسب آنها در روابط انسانی،…

 • تاثیر تحولات جامعه سوریه و جابجایی در ارکان قدرت بر دگرگونی در ژئوپلیتیک شیعه و تاثیر بر منافع ملی ایران

  تاثیر تحولات جامعه سوریه و جابجایی در ارکان قدرت بر دگرگونی در ژئوپلیتیک شیعه و تاثیر بر منافع ملی ایران دانلود ژئوپلیتیک شیعه، تمام ایران، اکثریت عراق و یمن و برخی کشورهای خلیج فارس مانند بحرین و منطقه شرق عربستان…

 • طرح لایه باز برچسب عرق گیاهی زنیان

  طرح لایه باز برچسب عرق گیاهی زنیان دانلود طرح لایه باز برچسب عرق گیاهی زنیان دسته بندي : وب و برنامه نویسی » فتوشاپ جزئیات و دریافت طرح لایه باز برچسب عرق گیاهی زنیانتوضیحات و مشخصات فایل:اندازه 16.3*5.6 سانتی متررزولیشن…

 • فیلم آموزشی ایجاد جدول پارامتریک در سالیدورک (solid works)

  فیلم آموزشی ایجاد جدول پارامتریک در سالیدورک (solid works) دانلود فیلم آموزشی ایجاد جدول پارامتریک در سالیدورک (solid works) دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت توضیحات:فیلم آموزشی ایجاد جدول پارامتریک در سالیدورک (solid works)با ایجاد…

 • دانلود فایل اکسل طراحی تیر متصل به کنسول بر اساس ACI-1383

  دانلود فایل اکسل طراحی تیر متصل به کنسول بر اساس ACI-1383 دانلود دانلود فایل اکسل طراحی تیر متصل به کنسول بر اساس ACI-1383برای مشاهده توضیحات روی تصویر محصول کلیک کنید . خود تصویر گویای همه چیز استقسمت های به رنگ…

 • پاورپوینت درس دوم فارسی چهارم دبستان

  پاورپوینت درس دوم فارسی چهارم دبستان دانلود دانلود پاورپوینت پایه چهارم دبستان با موضوع درس دوم فارسی،فرمت فایل : پاورپوینت ( PPT ) قابل ویرایش.تعداد اسلاید : 18کاربرد فایل : مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیای گرامی جهت آموزش…

 • پاورپوئینت اینترنت اشیاء و راز ماندگاری کسب وکارهای امروز و آینده

  پاورپوئینت اینترنت اشیاء و راز ماندگاری کسب وکارهای امروز و آینده دانلود قسمتی از متن:اینترنت اشیاء وکسب وکارچگونه اینترنت اشیاء مدلهای کسب و کار را تغییر میدهدبا گسترش پدیدهی "اینترنتِ اشیاء" ) Internet of Things (IoT)) ، گرفتاریها برای نوآوری…

 • پژوهش آموزش پیش دبستانی و یادگیری مهارتهای روانی-حرکتی

  پژوهش آموزش پیش دبستانی و یادگیری مهارتهای روانی-حرکتی دانلود پژوهش آموزش پیش دبستانی و یادگیری مهارتهای روانی-حرکتی دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت توضیحات:پژوهش با موضوع آموزش پیش دبستانی و یادگیری مهارتهای روانی-حرکتی،…

 • پرسش نامه عزت نفس کوپر اسمیت

  پرسش نامه عزت نفس کوپر اسمیت دانلود   پرداخت و دانلود برچسب ها: دانلود پرسش نامه عزت نفس کوپر اسمیت پرسش نامه عزت نفس کوپر اسمیت پرسش نامه عزت نفس فرمت Word قابل ویرایش دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی…

 • بررسی معماری روستای زرشک

  بررسی معماری روستای زرشک دانلود بخشی از متن:روستای زرشک در16 کیلومتری شمال شرقی استان قزوین واقع است. بنابرمندرجات فرهنگ جغرافیایی آبادی های کشور(قزوین جلو 26 موقعیت جغرافیایی این روستا 50 درجه و6 دقیقه طول جغرافیایی و36 درجه و26 دقیقه عرض…

 • تحقیق امر به معروف و نهي از منكر در قرآن كريم

  تحقیق امر به معروف و نهي از منكر در قرآن كريم دانلود تحقیق امر به معروف و نهي از منكر در قرآن كريم دسته بندي : علوم انسانی » فقه و معارف اسلامی جزئیات و دریافت توضیحات:تحقیق امر به معروف…

 • دلایل بی انگیزگی سربازان و راهکارهای ایجاد مسئولیت و اشتیاق

  دلایل بی انگیزگی سربازان و راهکارهای ایجاد مسئولیت و اشتیاق دانلود 12صفحه داره و بصورت ورد و قابل ویرایشه و مناسب برای سربازان و فرماندهان .   پرداخت و دانلود برچسب ها: سربازی دلایل بی انگیزگی سربازان دسته بندی: علوم…

 • نقشه و برآورد مخزن 50 متر مکعبی، زمینی

  نقشه و برآورد مخزن 50 متر مکعبی، زمینی دانلود نقشه و برآورد مخزن 50 متر مکعبی، زمینی دسته: عمران و نقشه کشی بازدید: 8 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 2887 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 نقشه و برآورد مخزن…

 • دانلود لایه های شیپ فایل طبقه بندی اقلیم ایران

  دانلود لایه های شیپ فایل طبقه بندی اقلیم ایران دانلود لایه های شیپ فایل طبقه بندی اقلیم ایران   پرداخت و دانلود برچسب ها: دانلود شیپ فایل طبقه بندی اقلیم ایران شیپ فایل طبقه بندی اقلیم ایران شیپ فایل طبقه…

 • گزارش کارآموزی پروژه ساختمان مسکونی بتنی

  گزارش کارآموزی پروژه ساختمان مسکونی بتنی دانلود بخشی از متن:فاز نقشه برداری، ریسمان کشی و چاک لاین زدن: روز بعد از بتن ریزی فونداسیون، عملیات نقشه برداری با دوربین برای چاک لاین زدن شروع می شود.پنچ مارک هایی که از…

 • پرسشنامه هوش هيجاني برادبری و گریوز

  پرسشنامه هوش هيجاني برادبری و گریوز دانلود پرسشنامه هوش هيجاني برادبری و گریوزاین پرسشنامه استاندارد 28 سواله دارای منبع لاتین معتبر است. منبع آن:Travis Bradberry and Jean Greaves,2003  است.در این پرسشنامه از پاسخ دهنده خواسته می شود که عمیقا فکر…

 • پاورپوینت انواع تجارت الکترونیک و منافع آن

  پاورپوینت انواع تجارت الکترونیک و منافع آن دانلود دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک جهت رشته اقتصاد در قالب 36 اسلاید و با فرمتpptxبصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش     تعريف ساده تجارت الكترونيك (E-Commerce): به عمليات خريد و…

 • تحقيق قواعد حاكم بر حراج در حقوق ايران

  تحقيق قواعد حاكم بر حراج در حقوق ايران دانلود مقدمه: هر كجا كه انسان زيست مي‌كند با مال همراه است او از طبيعت انتقاع مي‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعي در گروهها، قبيله‌ها و شهرهاي كشور…

 • نمونه سوال امتحانی مهم عربی پایه نهم با پاسخ تشریحی

  نمونه سوال امتحانی مهم عربی پایه نهم با پاسخ تشریحی دانلود نمونه سوالات امتحانی ممتاز درس عربی پایه نهم دبیرستان با پاسخ تشریحی مربوط به دوره اول متوسطه دبیرستان که به لحاظ کیفی در درجه فوق العاده ممتاز بوده و…

 • پروژه کارآفرینی تولید تجهیزات پزشکی

  پروژه کارآفرینی تولید تجهیزات پزشکی دانلود مقدمه:با توجه به اینکه شمار کارخانجات و واحدهای مشابه به شماره انگشتان دست نمی رسد دولت به ناچار برای مبارزه با چنین معضلی مجبور خواهد شد با وارد کردن تجهیزات مورد نیاز هزینه سنگینی…

 • تکنولوژی CMOS RF 0.18 um

  تکنولوژی CMOS RF 0.18 um دانلود تکنولوژی CMOS RF 0.18 um دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک و مخابرات جزئیات و دریافت توضیحات:تکنولوژی CMOS RF 0.18 um برای استفاده در نرم افزار ADS ورژن جدید دسته بندی:…

 • دانلود فایل پیچ مغزی 170

  دانلود فایل پیچ مغزی 170 دانلود دانلود فایل سه بعدی پیچ مغزی متریکقابل استفاده در کتیا و سالیدورکمورد نیاز مهندسان مکانیک و طراحانفرمت stpاستاندارد DIN 914   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: دانلود فایل سه بعدی پیچ مغزی متریک…

 • گزارش کارآموزی با عنوان تصفیه آبهای صنعتی

  گزارش کارآموزی با عنوان تصفیه آبهای صنعتی دانلود گزارش کارآموزی با عنوان تصفیه آبهای صنعتی *قابل استفاده برای پروژه و پایان نامه                  مقدمه: آب منشأ حیات و الفبای عمرانی و آبادانی می…

 • بررسی نقش پدر و مادر در تربیت فرزندان

  بررسی نقش پدر و مادر در تربیت فرزندان دانلود توضیحات:این پایان نامه دارای 5 فصل کامل، فصل اول کلیات تحقیق، فصل دوم پیشینه تحقیق، فصل سوم روش تحقیق، فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها، فصل پنجم نتیجه گیریمقدمه:پدر و…

 • پاورپوینت تحلیل دبستان جراردو مولینا

  پاورپوینت تحلیل دبستان جراردو مولینا دانلود در این فایل دبستان جراردو مولینا واقع ر کلمبیا مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودارای 16 اسلاید می باشد. دبستان جراردو مولینا در سال 2008 توسط جیانکالو مازانتی در…

 • پاورپوینت مراقب اضافه بار باشید درس 20 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم

  پاورپوینت مراقب اضافه بار باشید درس 20 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم دانلود عنوان:  پاورپوینت مراقب اضافه بار باشید درس 20 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایششامل: 15 اسلاید   این پاورپوینت جذاب،…

 • دانلود پاورپوینت آشنایی با کشور عراق

  دانلود پاورپوینت آشنایی با کشور عراق دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آشنایی با کشور عراقفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 31تم زیبا و متناسب با موضوعپاورپوینت کامل و آماده ارائه فهرست مطالب: مقدمهتاریخمردمسیاستجغرافیاکردستان عراقنقشه سیاسی کردستان عراقنیروهای مسلح   پرداخت و دانلود برچسب…

 • تحقيق نسبيت در متالوژی

  تحقيق نسبيت در متالوژی دانلود مقدمه:معمولا سه مرحله مجزا در تحول بينيتي وجود دارد. اين سه مرحله به طور شماتيك است. در ابتدا يك زير وامه كه تشكيل از يك صفحه فريتي است روي مرزدانه آشيت جوانه زني كرده و…

 • مقالات مدیریت دانش مجموعه هفتم

  مقالات مدیریت دانش مجموعه هفتم دانلود مجموعه مناسب دانشجویانی است  که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت دانش  می باشند . مقالات مدیریت دانش  مجموعه هفتم      این مجموعه  شامل   10مقاله در ارتباط با  مدیریت دانش  می باشد…