دانلود مبانی نظری مدیریت تغییر

دانلود مبانی نظری مدیریت تغییر

دانلود

مفهوم تغییر: تغییر چیست؟ «تغيير» كه از ثلاثي مجرد غير می‌آید، مفهومي نزديك به واژه هاي تفاوت،تحول، دگرگوني و تنوع دارد به عبارت ديگر تغيير يا دگرگوني اعم است از هرگونه وضعيت ثانويه اي نسبت به وضعيت اوليه يك شيء يا يك شخص. تغيير يك كلمه سحرآميز است كه براي بسياري همچون روزنه اميد می‌نماید، بدين معني كه با ايجاد تغيير، بهبودي در رويدادها، شرايط و وضع مردم پديد خواهد آمد. (اورك، درويش پور،1388،ص150) بای ( 2005) در تعریف خود از مدیریت تغییر، آن را فرآیند نوسازی مستمر جهت گیری‌ها، ساختار، قابلیت‌های سازمان برای برآورده ساختن نیازهای متغیر مشتریان داخلی (کلیه افراد شاغل در درون سازمان) و خارجی آن توصیف می‌کند. آرمسترانگ (2001) نیز اشاره می‌کند که مدیریت تغییر، عوامل تسهیل کننده را برای سازمان‌ها در فعالیتی‌هایشان برای تغییر فراهم می‌کند. از دیدگاه پاتن، برانک و اسمیت ( 2008) ترسیم نقشه حرکت سازمان از موقعیت کنونی به وضع مطلوب در آینده و تعیین اولویت‌ها، وظایف و مشارکت افراد در فرآیند تغییر، از جمله کارکردهای یک برنامه مدیریت تغییر است. (فدائی و ناخدا،1389،ص148) تغییر سازمانى به طور خاص فرايندى برنامه ريزى شده و كوششى آگاهانه در جهت تقويت روش‌هایی است كه گروه‌ها، بخش‌ها يا كل سازمان بر اساس آن عمل می‌کنند. تغیير سازمانى دربردارنده دگرگونی در ساختار، شيوه انجام امور، فناورى، فرهنگ و مديريت است. سازمان‌ها تغيير می‌یابند تا مشكلى را برطرف سازند، بقاء خود را استمرار بخشند و با كيفيتى بهتر به اهداف خود جامه عمل بپوشانند. با طى كردن اين فرايند سازمان‌ها رشد و توسعه پيدا می‌کنند. (فرازجا، خادمی،1390،ص51) تغییر،فرآيند تحول و دگرگونی رفتارها، ساختارها و خط مشی‌ها، به کار بستن يک ابداع يا نوآوری در سازمان، حركت از وضعيت كنوني به وضعيت مطلوب بر اساس امكانات موجود و نيازهاي مطرح شده، تصمیمی آگاهانه در خصوص جایگزینی، تعویض، تجهیز، تهیه مواد مصرفی، اصلاح یا توسعه روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌های کاربردی، قوانین و مقررات در ساختار سازمانی یک شرکت یا یک واحد صنعتی. (طباطبایی وهمکاران،1388،ص2) در واقع مديريت تغيير به معناي آماده نگاه داشتن كاركنان و سازمان براي يادگيري و رشد مستمر مي باشد که خود نوعي تفكر براي آينده است. بر اساس تعريف مركز آموزش مديريت تغيير، اين مفهوم شامل يك رشته از ابزارها، فرآيندها و اصولي است كه جهت مديريت كردن تغييرات به منظور دستيابي به برآيندها و نتايج مورد انتظار به كار می‌رود. .(خاچیان و همکاران،1391،ص80) يك سازمان اغلب در حال حركت است، از اين رو يك عامل تغيير نيازي به نيروهاي خاص در سوق دادن آن به سمت آينده ندارد  (Joseph and Raelin,2012,p3) .طراحي‌ها (تغییر) زماني تكميل مي‌شوند كه بر اساس فعاليت‌هاي روزمره کارکنان ادغام و سازماندهي شده باشد. (Marrewijk et al,2010,p2) تغییر در مفهوم گسترده آن،پاسخ برنامه ریزی شده یا بدونه برنامه ریزی شده با فشارها ونیروهای خارجی است .همواره عوامل فناورانه ،اقتصادی،سیاسی،اجتماعی وفشارهای رقابتی باعث گردیده تا ابعاد یا جنبه ای از سازمانها در طول دهه های مختلف تعدیل واصلاح کردند. مدیریت تغییر در نوع خود معما است:آیا واقعا می توان تغییرات را اداره کرد؟ قطعا پاسخ این سوال به نوع تغییری که از آن صحبت می شود وبه برداشت ما از مفهوم مدیریت بستگی دارد در اینجا به بررسی انواع تغییرات سازمانی ،چگونگی توانمندی تغییر و واکنش تغییر می پردازیم. 2-2-2- مفهوم تغيير، تحول و تغییر بنیادى: مفهوم تغییر: تغییر بدون چالش ایجاد نمی گردد،حتی اگر انتقال از شرایط بدتر به بهتر باشد(ریچارد هوکر) هنگامی که جامعه اطلاعاتی پدیده ای جهانی شد،نیاز به تغییر اهمیت بیشتری پیدا کرد،روند تغییر محیط ها وجوامع اطلاعاتی به نحوه گسترده ای در حال گسترش است هر روزه شاهد تغییرات جدیدی در بافت سازمانی،خدماتی،انسانی و… در سازمانها هستیم.(مدیریت تغییر در کتابخانه ها چالشهای سده9،1385،21) ما در دوره ای زندگی می کنیم که تغییرات با سرعت در جریان است ،حوادث بزرگ سیاسی دنیای اطراف ما را تغییر شکل داده است. تغییرات در جامعه باعث دگرگونی زندگی ما شده است.فناوری جدید،غیر ممکن را ممکن ساخته است.تغییرات بنیادی ما را احاطه کرده وتوانمندی مدیریت تغییر اثربخش به عنوان یک صنعت حیاتی برای مدیر موفق در سازمانهای امروزی جلوه کرده است.(مدیریت تغییر در کتابخانه ها چالشهای سده10،1385،21) تغییر حتی برای آنانی که مدیریت آن را بر عهده گرفته اند ایجاد کننده نگرانی ،بی ثباتی واسترس می باشد انسانها و سازمانها به طرز گسترده ای دچار تغییر می گردند واین در حالی است که بسیاری از آنها تحمل فشارهای حاصل از آن را ندارند از آنجایی که سازمانهای امروزی هرگز ایستا نمی مانند لذا،مدیران باید انطاف پذیری مشکلات را تشخیص وبا استفاده از شیوه های مدیریتی با عوامل درونی وبیرونی تاثیرگذار بر سازمان وافراد مواجه گردند.(مدیریت تغییر در کتابخانه ها چالشهای سده10،1385،21) مفهوم تغییر چه در داخل وچه در خارج از حیطه سازمانی ،گسترده تر وفراگیر تر است واز سوی محققان ،عناوین مختلفی از قبیل بالندگی ،تحول یا دگرگونی مورد تعریف قرار گرفته است.با در نظر داشتن این گوناگونی عناوین در اینجا تعاریفی از تغییر ارایه می گردد. فرهنگ دانش مدیریت تغییر را اینگونه تعریف می کند:فرآیندی که توسط آن فعالیتهای فرد یا موسسه از یک مجموعه رفتار به مجموعه دیگری تبدیل شوند.تغییر در سازمان هر روز با طراحی خودبه خودی یا اشتباه اتفاق می افتد،علاوه بر این فرهنگ جامع مدیریت نیز تغییر را فرآیند سه مرحله سازمانی،شامل کنار نهادن شیوه های کهنه،معرفی رفتار جدید وتثبیت تعادل جدید تعریف نموده است. .(مدیریت تغییر در کتابخانه ها چالشهای سده10،1385،21) در حوزه رفتار سازمانی نیز به کوششهای برنامه ریزی شده ای اطلاق می شود که هدف آن انطباق سازمان با محیط متغییر آن است(شعاری نژاد74،1364) در فرهنگ علوم رفتاری تغییر را ((تفاوت واختلاف مشهود در ادراک در اثر گذشت زمان ،تعریف می کند.دایره اللمعارف مدیریت نیز تغییر را به انجام رساندن متفاوت امور در مقایسه با گذشته وتغییر شکل دهی یا معکوس سازی فرآیند ها تعریف می کند. فرآیند تغییر در حوزه های گسترده داخل و خارج از سازمان از جمله مباحث یادگیری سازمانی ،منابع انسانی ،مدیریت تغییر، مهندسی مجددو…. مورد تعریف قرار گرفته است.( مدیریت تغییر در کتابخانه ها چالشهای سده،11،1385،21) همانگونه که ملاحضه می شود تغییر به فراخور دیدگاه هر صاحب نظر تعریف وتشریح شده است وتعاریف از گستردگی خاصی برخوردار ند. معناى اصلى واژه فرانسوى Changer عوض شدن يا تغيير جهت دادن است مثل درختى كه به دنبال نور خورشيد تغيير جهت می‌دهد. تغيير به معناى خروج از وضعى و حالتى و رسيدن و مستقر شدن در وضع و حالتى ديگر است و يا به عبارت ديگر تغيير، انتقال از «جايى كه هست» به «جايى كه بايد باشد». تغيير در تعريف عبارت است از حركت از يك وضعيت به وضعيت ديگر در فرهنگ، لغت و بستر تغيير چنين تعريف شده است: «حاصل يک اصلاح و تبدیل یا يک وضعیت متفاوت» در فرهنگ لغت فارسى نيز چنين تعریف شده است: «دگرگون کردن؛ چیزی را به شکل و حالت دیگر درآوردن» اساس مفهوم تغيير «غير شدن» و يا از حالتى به حالت ديگر شدن به صورت تدريجى است، اما به طور ساده و مجمل، تغيير را در سازمان چنين می‌توان تعريف كرد: تغيير عبارت است از دگرگونى یك از سازمان از وضعيت موجود ساختار سازمانى، تكنولوژى، نيروى انسانى و وظايف و عملكردهاى توليدى و خدماتى، به وضعيت مطلوب و مورد نظر و به صورت برنامه ريزى شده يا نشده. اين روزها برخى مديران از كلمه تحول استفاده می‌کنند تا تغيير سازمانى را توصيف كنند. تحول معناى متفاوتى دارد. همان طور كه ادواردز دميتك می‌گوید «بدون تحول كاركنان، در عمل هيچ تغييرى اتفاق نمی‌افتد». از واژه تغيير بنيادى براى توصيف تغيير سازمانى كه تغيير درونى ارزش‌ها، آرزوها و رفتارهاى افراد را به تغيير بيرونى فرايندها، راهبردها، كارها و سيستم پیوند می‌زند استفاده می‌کنیم. واژه بنيادى از واژه لاتين Fondues مشتق شده است. اين واژه به معناى حركت به سمت بنيان و ريشه است. در تغيير بنيادى، يادگيرى وجود دارد. سازمان فقط كارى جديد انجام بلکه توانايى انجام كارها به شیوه اى جديد را یاد می‌گیرد. در واقع توانايى تغيير مداوم را ايجاد می‌کند. (خدایی،1387،ص11) سازمان از طريق تغيير رفتارهاي فعلي و الگوهاي موجود و نيز حركت به سمت وضعيت مطلوب و در نهايت تثبيت مجدد آن‌ها، به نحوه موفقيت آميزي به پياده‌سازي تغيير مي‌پردازد ( Bull and Brown, 2010,p3). 2-2-3- نگرش به مدیریت تغيير تحقیقات نشان می‌دهد که نگرش کارکنان و رفتارشان به توسعه و ترقی بیشتری در زمینه تغییر سازمانی موفق نیاز دارند ((Shah and Sarwar Shah,2010,p2 .نگرش‌ها، به سختى قابل تغییرند، چون افراد عمومأ با آنچه كه ياد گرفته‌اند راحت‌ترند و به دليل ترس از خطرات احتمالى و عدم تحمل ابهام، حفظ وضعيت موجود را ترجيح می‌دهند. دونهام، كراب، گاردنر، كامينگز و پيرس (١٩٨٩) اظهار می‌دارند: پيچيدگى نگرش‌ها با تشخيص اينكه نگرش سه جزء متفاوت و مجزاى عاطفى، شناختى و رفتارى دارد؛ بيشتر قابل درك است. هر كدام از اين اجزاى نگرش می‌تواند سبب شود تا شخص به حمايت يا عدم حمايت از تغييرات در محيط سازمانى بپردازد. در همين راستا جوچتر، کارولين و الفرد (١٩٩٨) بيان می‌دارند:براى هر تغيير اثربخش ضرورى است كه باورها، اعتقادات، فرضيات و نگرش‌های افراد به چالش كشيده و روشن شود، به اين دليل كه انسان‌ها اجزاى اصلى سازمان‌ها را تشكيل می‌دهند و مطالعه ویژگی‌های روانشناختى، كنش متقابل، انگيزش و نگرش افراد انسانى به عنوان اصلی‌ترین عنصر سازمانى می‌تواند مفيد فايده و حايز اهميت باشد. .(فرازجا، خادمی،1390،ص50)  يك طرح تغییر موفق وابسته به افرادي است كه در آن حوزه به فعاليت مشغولند (Marrewijk et al,2010,p2)  .تغيير سازماني در واقع جابجايي يا تحول در يك موقعيت از يك مرحله به مرحله ديگر است. كاركنان در چنين شرايطي قادر به توسعه يك درك مثبت يا منفي در خصوص تغییرند. اين در حالی است كه آن‌ها معتقدند بي طرفي تأثیرات ايده‌اي را بر تغيير سازماني وارد مي‌سازند. ( (Shah,2010,p3 2-2-4- مفهوم تغییر استراتژیک: تغییر استراتژیک به مسایل بلند مدت ، کلی و کلان سازمان برمی گردد . این تعریف جامع بر ویژگی های موقعیت یابی رقابتی و اهداف استراتژیک برای کسب و حفظ مزیت رقابتی و برای توسعه بازار – محصول تأکید می‌کند. پتیگرو و ویپ (1991) بر اساس تحقیقات خود در زمینه رقابتی بودن و مدیریت تغییر در صنایع نشر، بیمه ، خدمات مالی و موتورسازی ، هشدار داده اند که :    فرایندی که براساس آن تغییرات استراتژیک اعمال می شود ، به ندرت مراحل تجزیه و تحلیل ، انتخاب و اجرا با موفقیت و تا آخر طی می کند . تغییرات در محیط شرکت ، دائماً منطق و فرایند تغییرات استراتژیک را تهدید می کند : معضلات بروز می کند ما نتیجه می گیریم که یکی از ویژگی های بارز این فرایند ، تا آن جا که به اقدامات مدیریتی مربوط می شود ، ابهام آن است ؛ به ندرت می توان منطقی مشخص برای تغییر استراتژیک پیدا کرد . در عوض این فرایند می تواند نیروی محرک خود را از ملغمه ای از عوامل سیاسی ، اقتصادی و فردی کسب کند . آنها که مدیریت این فرایند را به عهده دارند دائماً ارزیابی می کنند ، انتخاب ها را تکرار می کنند و دائماً کنترل می کنند . ایجاد تغییر استراتژیک در سازمان از طریق تغییر فرآیندها وساختارهای سازمانی صورت خواهد پذیرفت که به طور تنگاتنگی در ارتباط با مدیریت ارشد می باشد .گروه مدیریت ارشد باید به این درک مشترک برسند که سازمان به چه تغییراتی نیازمند است؟ این درک مشترک بسیاری از مدیران ارشد اجرایی را متقاعد خواهد ساخت که فرآیند تغییر آغاز گردد.توجه به سه نکته ضروری است: 1.ایجاد ساز و کاری که گروه مدیریت ارشد مانند یک سیستم همکاری کند. 2.فعالیت ها بطور استواری از بالا رهبری و هدایت گردد. 3.مقاومت به تغییر در لایه های میانی سازمان کنترل گردد و به همکاری مبدل گردد. این رویکرد ها می تواند بوسیله راهکارهای معطوف به ایجاد تعهد ، ارتباط بالا و تغییر فرهنگ اتخاذ شود . تعدادی از روشهای معمول عبارتند از (رضا علاییکلجاهی،1385) :  مفهوم تغییر………………………………………………………………………………………………….. 172-2-1- تغییر چیست؟ ………………………………………………………………………………………. 172-2-2- مفهوم تغییر،تحول و تغییر بنیادی………………………………………………………………… 182-2-3- نگرش به مدیریت تغییر…………………………………………………………………………… 202-2-4- مفهوم تغییر استراتژیک…………………………………………………………………………….. 202-3-دلایل لزوم تغییر استراتژیک…………………………………………………………………………… 232-4-ابعاد تغییر………………………………………………………………………………………………….. 252-5-انواع تغییر…………………………………………………………………………………………………. 262-5-1-انواع تغییر از دیدگاه صاحبنظران…………………………………………………………………. 262-5-2-انواع تغییر از دیدگاه آکرامان………………………………………………………………………. 272-6-تغییر در سازمان ها………………………………………………………………………………………. 302-6-1-عوامل تعیین کننده تغییر…………………………………………………………………………….. 302-6-2- استراتژی های اساسی برای مدیریت تغییر…………………………………………………….. 312-6-3- مهارت های لازمه ی مدیران برای ایجاد تغییر……………………………………………….. 322-6-4- عوامل موثر در تحول سازمان…………………………………………………………………….. 332-6-5- روش های ایجاد تغییر در سازمان………………………………………………………………. 382-6-6- تدارکات برای تغییر………………………………………………………………………………… 392-6-7- واکنش به تغییر………………………………………………………………………………………. 392-6-8- علل مقاومت افراد وسازمان در برابر تغییر…………………………………………………….. 392-6-9- نقش رهبری در مدیریت تغییر…………………………………………………………………… 41منابع  فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 51 همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن منابع فارسی کامل منابع انگلیسی کامل

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
دانلود مبانی نظری مدیریت تغییر مبانی نظری مدیریت تغییر دانلود مبانی نظری مدیریت تغییر تغییر

فرمت Word قابل ویرایش
دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت
تعداد مشاهده:
615
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word

حجم فایل:223
کیلوبایت

 • دانلود پاورپوینت دکوراسیون اتاق خواب

  دانلود پاورپوینت دکوراسیون اتاق خواب دانلود دانلود پاورپوینت دکوراسیون اتاق خواب جهت رشته معماری در 87 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       اتاق خواب یکی از جاهای مهم و محل…

 • تحقیق حقوق بشر از نظر اسلام

  تحقیق حقوق بشر از نظر اسلام دانلود دانلود تحقیق با موضوع حقوق بشر از نظر اسلام،در قالب word و در 100 صفحه، قابل ویرایش، شامل:پیش‌گفتارمفهوم اسلامی حقوق بشراسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشرحقوق غیرمسلمانان در دولت اسلامیزن و برابری با…

 • حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی (آپدیت شده 504 صفحه)

  حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی (آپدیت شده 504 صفحه) دانلود دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی (بصورت جامع ، کامل و آپدیت شده در قالب 504 صفحه)  …

 • تحقیق و پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 9 (حسابداري پيمان هاي بلندمدت)

  تحقیق و پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 9 (حسابداري پيمان هاي بلندمدت) دانلود دانلود تحقیق و پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداري شماره 9 (حسابداري پيمان هاي بلندمدت)،در قالب word و در 24 صفحه، در قالب pptx و در 48 اسلاید، قابل…

 • رابطه کاهندگی کمپل و بزرگنیا Campbell & Bozorgnia 2008 برای مولفه های افقی و قائم متوسط شتاب زمین

  رابطه کاهندگی کمپل و بزرگنیا Campbell & Bozorgnia 2008 برای مولفه های افقی و قائم متوسط شتاب زمین دانلود   رابطه کاهندگی کمپل و بزرگنیا Campbell & Bozorgnia 2008 برای مولفه های افقی و قائم متوسط شتاب زمینفایل زیپ را…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی دانلود فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 59 مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل…

 • پروژه کارآفرینی تاسیس مهد کودک

  پروژه کارآفرینی تاسیس مهد کودک دانلود مقدمه:کودکان بین 2 تا 6 سالگی، در مقایسه با نوباوگان و کودکان نوپا ، زمان بیشتری را دور از خانه و والدین سپری می‌کنند. طی 30 سال گذشته، تعداد کودکانی که به کودکستان یا…

 • سیستم عصبی (Nervous System) و فرایند ترمیم اعصاب محیطی

  سیستم عصبی (Nervous System) و فرایند ترمیم اعصاب محیطی دانلود چکیده: در این تحقیق ضمن بررسی تاثیر کمپرسیون عصب سیاتیک بر دژنراسیون مرکزی در هسته گراسیلی بصل النخاع، اثرات تزریق صفاقی سیلیکات های با منشا آلی (عصاره گیاه دم اسب)…

 • دانلود پاورپوینت مهمترین اصول موفقیت زندگی زناشویی

  دانلود پاورپوینت مهمترین اصول موفقیت زندگی زناشویی دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مهمترین اصول موفقیت زندگی زناشوییفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 22تم زیبا و متناسب با موضوعپاورپوینت کامل و آماده ارائه فهرست مطالب:  اصول مهمهدف از زندگی زناشوییاولویت گذاری ها در زندگی…

 • ترجمه طلایی ساخت سیستم¬های ارتباط توزیعی قابل اعتماد با CORBA

  ترجمه طلایی ساخت سیستم¬های ارتباط توزیعی قابل اعتماد با CORBA دانلود ترجمه طلایی ساخت سیستم¬های ارتباط توزیعی قابل اعتماد با CORBA دسته: مقالات ترجمه شده isi بازدید: 11 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 1502 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11…

 • پاورپوینت مأموریت، آرمان و ارزش های سازمان (فصل سوم کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف سرمد سعیدی)

  پاورپوینت مأموریت، آرمان و ارزش های سازمان (فصل سوم کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف سرمد سعیدی) دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع مأموریت، آرمان و ارزش های سازمان (فصل سوم کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی دانلود دانلود مبانی نظری رشته حسابداری چارچوب نظری و پیشینه پژوهش حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی     * با قیمت دانشجویی، ارزان و مناسب :)-** فایل منحصر به فرد، بصورت…

 • آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت معدنی دماوند در سال 90

  آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت معدنی دماوند در سال 90 دانلود آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت معدنی دماوند در سال 90 دسته: حسابداری بازدید: 9 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 10 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3 این…

 • ترتيب و مقاوم سازي نسل

  ترتيب و مقاوم سازي نسل دانلود ترتيب و مقاوم سازي  نسل    پيشگفتار :  در عصر ودوره اي  بس  سخت و دشوار زندگيمان  مي كنيم ،  عصري كه  به تناسبها مي توان  ان را عصر  بحرانها ، تهاجمها  وجنگ افروزيها…

 • بررسی حجاب زنان از عهد باستان تا دوران قاجار

  بررسی حجاب زنان از عهد باستان تا دوران قاجار دانلود بررسی حجاب زنان از عهد باستان تا دوران قاجار        چکیده          امروزه همه دشمنان اسلام و مخصوصاً مخالفان انقلاب اسلامی ایران به حجاب بویژه…

 • تحقیق و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی و رضایت شغلی

  تحقیق و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی و رضایت شغلی دانلود  ساختار سازمانی ساختار سازماني چهارچوب روابط حاكم بر مشاغل، سيستم‌ها و فرايندهاي عملياتي و افراد و گروه‌هايي است كه براي نيل به هدف تلاش مي‌كنند (بارنی و همکاران 1992؛ به…

 • تحقیق درباره نقش صادرات بر رشد اقتصادی

  تحقیق درباره نقش صادرات بر رشد اقتصادی دانلود مقالات نقش صادرات بر رشد اقتصادی این تحقیق بطور کامل و در قالب 9 فایل کاملا مفصل درباره صادرات نفتی و سایر صادرات و موانع و رشد و سایر موضوعاتی از این مورد…

 • پایان نامه بررسي امكان تشخيص (شناخت) استفاده از تامين مالي خارج از ترازنامه در شركتها

  پایان نامه بررسي امكان تشخيص (شناخت) استفاده از تامين مالي خارج از ترازنامه در شركتها دانلود چکیده:مساله عمده و اساسي مورد بحث در اين پژوهش آگاهي و شناخت نسبت به انواعي از معاملات خارج از ترازنامه ،روشهاي رايج مورد استفاده…

 • نمونه سوالات تستی رفتار سازمانی استفن رابینز

  نمونه سوالات تستی رفتار سازمانی استفن رابینز دانلود نمونه سوالات تستی رفتار سازمانی استفن رابینز این فایل ارزشمند و جامع مشتمل بر 400 سوال تستی همراه با پاسخ درس رفتار سازمانی از کتاب معروف استفن رابینز و به تفکیک فصول…

 • دانلود پاورپوینت مبانی هوشمند سازی مدارس

  دانلود پاورپوینت مبانی هوشمند سازی مدارس دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مبانی هوشمند سازی مدارسفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 15پاورپوینت کامل و آماده ارائه فهرست مطالب:اهمیت یادگیری فناوری های جدیددر دنیای امروزیکلاس هوشمندخلاقیت معلممزایای استفاده از تخته هوشمندسهم حواس در یادگیری  …

 • تأثير الگوهاي تدريس بر يادگيري دانش‌آموزان

  تأثير الگوهاي تدريس بر يادگيري دانش‌آموزان دانلود   تأثير الگوهاي تدريس بر يادگيري دانش‌آموزان  دنياي امروز دنيايي است با ابعاد و ويژگيهاي مختلف و گوناگون كه ماهيت اين ابعاد نحوه زندگي را در جوامع و كشورهاي مختلف روشن مي‌نمايد. براي…

 • پروژه رايانش ابري

  پروژه رايانش ابري دانلود افزايش لحظه اي كاربران و نياز آنها به خدمات اينترنتي باعث شد كه در اندك زماني شركتهايي كه اين گونه از خدمات را به كاربران ارائه مي دادند ، با مشكلاتي نظير عدم توانايي درپاسخگويي سريع…

 • پاورپوینت جامع بررسی همه جانبه کشور ایتالیا

  پاورپوینت جامع بررسی همه جانبه کشور ایتالیا دانلود دانلود پاورپوینت جامع بررسی همه جانبه کشور ایتالیا جهت رشته ايکس در قالب 84 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       کوههای…

 • پایان نامه كارشناسی ارشد مدیریت با عنوان تحلیل عوامل موثر بر اشتغال جوانان (29-20) ساله در بخشهای عمده اقتصادی ایران

  پایان نامه كارشناسی ارشد مدیریت با عنوان تحلیل عوامل موثر بر اشتغال جوانان (29-20) ساله در بخشهای عمده اقتصادی ایران دانلود دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد مدیریت تحلیل عوامل موثر بر اشتغال جوانان (29-20) ساله در بخشهای عمده اقتصادی ایران…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس امنیت 65 صفحه

  دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس امنیت 65 صفحه دانلود این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس امنیت در جامعه می باشد. در بخش اول چارچوب و مبانی نظری احساس امنیت تشریح می شود و در بخش دوم…

 • پروژه کارآفرینی تولید انواع کارتن بسته بندی

  پروژه کارآفرینی تولید انواع کارتن بسته بندی دانلود پروژه کارآفرینی تولید انواع کارتن بسته بندی دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید: 8 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 188 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 پروژه کارآفرینی تولید انواع کارتن…

 • پاورپوینت ظرفیت حرارتی مصالح (تنظیم شرایط محیطی)

  پاورپوینت ظرفیت حرارتی مصالح (تنظیم شرایط محیطی) دانلود دانلود پاورپوینت ظرفیت حرارتی مصالح (تنظیم شرایط محیطی) جهت رشته معماری در قالب 71 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش     ظرفیت گرمایی یا…

 • دانلود سمینار پایان نامه مدیریت روسازی زیرساخت های فرودگاهی

  دانلود سمینار پایان نامه مدیریت روسازی زیرساخت های فرودگاهی دانلود دانلود سمینار پایان نامه مدیریت روسازی زیرساخت های فرودگاهی(۴۰۴ صفحه در قالب PDF)سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشدعمران- راه و ترابریعنوان :مدیریت روسازی زیرساخت های فرودگاهیچکیدهدر حال حاضر طراحی روسازی اتعطاف…

 • گزارش کارآموزی بررسی مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای در ایران خودرو

  گزارش کارآموزی بررسی مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای در ایران خودرو دانلود گزارش کارآموزی بررسی مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای در ایران خودرو دسته بندي : علوم پزشکی » طب کار و ایمنی جزئیات و دریافت توضیحات:گزارش کارآموزی…

 • دانلودگزارش كارآموزی (عمران) سیستم حرارتی 29 ص

  دانلودگزارش كارآموزی (عمران) سیستم حرارتی 29 ص دانلود دانلودگزارش كارآموزی (عمران) سیستم حرارتی 29 ص دسته: کارآموزی بازدید: 8 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 88 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 دانلودگزارش كارآموزی (عمران) سیستم حرارتی 29 ص قیمت فایل…

 • تحقیق و پیشینه تحقیق توانمندي منابع انساني

  تحقیق و پیشینه تحقیق توانمندي منابع انساني دانلود تاريخچه توانمندسازي منابع انساني: توانمندسازي بصورت عام از ابتداي خلقت بشر وجود داشته است . زندگي گذشته انسان و روند تکاملي آن طي تاريخ ، گوياي اين موضوع است . شيوه سکونت ،…

 • تحقیق ورزش و آرتروز

  تحقیق ورزش و آرتروز دانلود این فایل زیپ بصورت ورد است و 12ص داره.آرتروز شايعترين بيماري مفصلي در انسان است . در کشورهاي توسعه يافته ، التهاب مفصل زانو علت ناتواني طولاني مدت در سالمندان به شمار مي رود .…

 • دانلود مقاله رشته اقتصاد - ارزیابی از حسابداری مدیریت با توجه به تغییرات اقتصادی

  دانلود مقاله رشته اقتصاد - ارزیابی از حسابداری مدیریت با توجه به تغییرات اقتصادی دانلود ارزیابی از حسابداری مدیریت  با توجه به تغییرات اقتصادیتعداد صفحات : 15 با فرمت ورد و قابل ویرایشعملکرد آینده شرکت‌ها امروز وابستگی زیادی به کیفیت…

 • دانلود گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكونی اسكلت بتنی

  دانلود گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكونی اسكلت بتنی دانلود دانلود گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكوني اسكلت بتنیتعداد صفحات : 50 با فرمت پی دی اف فهرست مطالب : مـقـدمـه وپیشگفتار دستورالعمل‌های حفاظتي و ايمني کارگاه‌های ساختماني پي کنی گودبرداري پـيـاده کـردن…

 • مبانی نظری خصوصی سازی، نظام های مدیریت منابع انسانی

  مبانی نظری خصوصی سازی، نظام های مدیریت منابع انسانی دانلود مبانی نظری خصوصی سازی، نظام های مدیریت منابع انسانی دسته: علوم انسانی بازدید: 5 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 54 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 مبانی نظری خصوصی سازی،…