دانلود مبانی نظری سود و بازده سهام

دانلود مبانی نظری سود و بازده سهام

دانلود

بخش اول : مفهوم سود و اجزاي صورت سود و زيان سود حسابداري:[1] از ديدگاه عملي سود حسابداري را بدينگونه تعريف كرده‌اند: تفاوت بين درآمد تحقق يافته ناشي از معامله‌هاي دوره و بهاي تاريخي منقضي شدة مربوطه، تعريف مزبور بيانگر اين است كه سود حسابداري داراي پنج ويژگي مي‌باشد: 1ـ سود حسابداري مبتني بر معامله‌هاي واقعي است كه شركت آنها را انجام داده است و اصولاً از تفاوت درآمد فروش كالاها يا خدمات با هزينه‌هاي لازم براي انجام دادن اين فروش، بدست مي‌آيد. برحسب سنت، حرفة حسابداري براي محاسبة سود از روش معاملاتي استفاده كرده است، اين معاملات مي‌تواند درون سازماني يا برون سازماني باشد. 2ـ سود حسابداري برمبناي فرض دورة‌ زماني، به عنوان يك امري بديهي،‌ قراردارد و به عملكرد مالي شركت در طي يك دورة زماني مشخص اشاره دارد. 3ـ سود حسابداري كه به مبناي اصل تحقق درآمد قراردارد، ايجاب مي‌كند تا درآمد تعريف شود، آن را اندازه‌گيري و شناسايي (ثبت) نمود. به طوركلي، اصل تحقق درآمد معيار يا آزموني است براي شناسايي (ثبت) درآمد و در نتيجه شناسايي (ثبت) سود. 4ـ سود حسابداري ايجاب مي‌كند كه بهاي جاري را برحسب بهاي تاريخي اندازه‌گيري كرد يعني بايد اصل بهاي تاريخي را به صورت دقيق رعايت نمود. يك دارايي برمبناي بهاي تمام شده (بهاي خريد) ثبت مي‌شود تا زماني كه فروش تحقق يابد، و در آن زمان هر نوع تغييري در ارزش شناسايي (ثبت) مي‌شود. از اين رو هزينه‌هاي جاري عبارتند از دارايي‌هاي منقضي شده يا بهاي تمام شده اقلام خريداري كه منقضي شده‌اند. 5ـ سود حسابداري ايجاب مي‌كند كه درآمدهاي تحقق يافته دوره،‌ در رابطه با هزينه‌هاي مربوط، مناسب يا ذيربط مورد توجه قرار گيرند. از اين رو سود حسابداري بر مبناي اصل تطابق قراردارد.   نظريات پيرامون سود:[2] سه نظريه اصلي در زمينه سود وجوددارد: 1 ـ نظريه دارايي‌ها ـ بدهي‌ها 2 ـ نظريه درآمد و هزينه 3 ـ نظريه استقلال‌تر از نامه و سود و زيان   نظريه دارايي‌ها ـ بدهي‌ها: اين نظريه كه ديدگاه‌ ترازنامه‌اي يا نگهداري سرمايه ثابت نيز ناميده مي‌شود براين مبنا استوار است كه درآمد و هزينه فقط در نتيجه تغيير دارايي‌ها و بدهي‌ها ايجاد مي‌گردد. درآمد، افزايش در دارايي‌ها و كاهش در بدهي‌ها و هزينه،‌كاهش در دارايي‌ها و افزايش در بدهي‌هاست.   نظريه درآمد و هزينه: اين نظريه كه ديدگاه سود و زياني يا تطابق نيز ناميده مي‌شود. براين مبنا استوار است كه سود فقط اختلاف بين درآمد در يك دوره و هزينه‌هاي كه موجب كسب آن درآمد‌ها شده است، مي‌باشد. لذا تطابق به عنوان اساسي‌ترين جريان اندازه‌گيري است كه شامل دو مرحله است: 1ـ تشخيص درآمد براساس معيارهاي خاص 2ـ تشخيص هزينه از طريق رابطه علت و معلول، تسهيم سيستماتيك يا منطقي و تشخيص فوري يا بلادرنگ   نظريه استقلال‌ترازنامه و سود و زيان: در نظريه دارايي‌ها ـ بدهي‌ها و درآمد ـ هزينه، تر ازنامه و صورت سود و زيان به هم پيوسته بوده، و هر دو بخشي از يك جريان اندازه‌گيري هستند و تفاوت بين درآمد و هزينه در نهايت مساوي افزايش (كاهش) خالص دارايي‌هاست. ولي نظريه سوم، يعني استقلال‌تر از نامه و سود و زيان براين مبنا استوار است كه بهم پيوستگي صورتهاي مالي موجب زوايد مي‌گردد زيرا همة‌ وقايع هم در صورت سود و زيان و هم در ترازنامه گزارش مي‌گردد، اگر چه درجهات مختلف هستند لذا تعريف‌هاي دقيق دارايي‌ها و بدهي‌ها درتر از نامه و تعريف‌‌هاي درآمد و هزينه، در تعيين سود حاكميت دارند و اين در صورت، استقلال و اندازه‌گيري جداگانه دارند و دو روش اندازه‌گيري مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد (مثل استفاده از روش Lifo در محاسبه سود و استفاده از روش Fifo در ترازنامه )   استدلال انتخاب نظريه سود:[3] با توجه به اينكه اوضاع اقتصادي و سياسي ايران اقتضاء مي‌كند، حتي‌الامكان بايد از روشهاي يكنواختي در تهيه صورتهاي مالي استفاده كرد، تا اعمال كنترل عملي‌تر گردد. از سوي ديگر، حرفه‌ حسابداري در ايران با نظريه سوم آشنايي كامل ندارد و انتخاب يكي از دو نظريه اول و دوم در تعيين چهارچوب هريك از دو نظريه فوق تأخير قابل توجهي در تعريف عوامل صورتهاي مالي مي‌گذارد. نظريه دارايي‌ها ـ بدهي‌ها بر ارزش اين اقلام تأكيد دارد و از طرفي، همانگونه كه توضيح داده شد، يكي از معيارهاي اصلي و اوليه اطلاعات يا تصميم‌گيري است. بكار‌گيري اين معيار مستلزم استفاده از ارزش روز دارايي‌ها و بدهي‌هاست. مكانيزم بازار در كشور كارا و كامل نيست، لذا مفهوم ارزش نمي‌تواند به خوبي تعريف گردد و به خوبي منعكس كنندة علايق افراد نيست. در برخي از موارد نيز، ممكن است قيمت بازار اصلاً وجود نداشته باشد و در بسياري از موارد ديگر قيمت بازار منعكس كننده ارزش نيست. در چنين وضعيتي انگيزه يكسان بين سهامداران يك واحد وجودندارد و اگر هم وجود داشته باشد، احتمالاً به حداكثر رساندن ارزش بازار منابع اقتصادي نخواهد بود. در نتيجه، خصوصيات قيمت مشخص نبوده و لذا سودي هم كه برمبناي چنين قيمتهايي تعيين گردد، روشن نيست. پس اين نظريه آنچنانكه در بازار مؤثر و كامل كاربرد دارد، در بازار غيرمؤثر و ناكامل كاربرد ندارد. علاوه بر استدلال فوق با توجه به اينكه مالكيت اكثر واحدهاي اقتصادي در حال حاضر، متعلق به دولت است و يكي از اصلي‌ترين هدفها سنجش كارايي و نقش مباشرتي مديريت است، به حداكثر رساندن ارزش منابع اقتصادي در بازار، كاربرد چنداني در سنجش اين كارايي ندارد. با توجه به دلايل فوق، انتخاب نظريه دوم (درآمد و هزينه) در اوضاع فعلي كشور به منظور تدوين استانداردهاي حسابداري برتري داشته و حتي با توسعه‌و رشد بازار اوراق بهادار، مي‌توان روابط معقولي بين قيمت اوراق بهادار و تقسيم سود در آينده از يكطرف و بين تقسيم سود و سودهاي آينده و نيز بين سودهاي آينده و سود جاري مشخص كرد.   سود تحققي و سود غير تحققي: سود حداقل از دوديدگاه قابل بررسي مي‌باشد: 1ـ سود برمبناي ارزش فعلي 2ـ سود برمبناي بهاي تمام شده تاريخي يا سود حسابداري براي روشن‌تر شدن موارد فوق، به تعريف دو مفهوم تحققي ‌و غير تحققي مي‌پردازيم: واژه تحققي، به طرح، تصميم يا روشي نسبت داده مي‌شود كه مبتني برواقعيات يا اطلاعات خاصي كه آن واقعيات يا اطلاعات قبلاً تحقق يافته‌اند، باشد. واژه تحققي، به طرح، تصميم يا روش نسبت داده مي‌شود كه مبتني برامور يا اطلاعات فرضي باشد كه آن امور يا اطلاعات هنوز تحقق نيافته باشد. محاسبه سود برمبناي ارزش فعلي، يك مفهوم غير تحققي و اندازه‌گيري سود برمبناي بهاي تمام شده تاريخي، يك مفهوم تحققي است، كه اولي از ديدگاه اقتصادي و دومي از ديدگاه حسابداري به مسئله سود مي‌پردازد. نكته قابل توجه در اين مبحث، اين است كه بهاي تمام شده جايگزيني دارايي‌ها و ارزش فعلي دارايي‌ها، دو مفهوم كاملاً متفاوت مي‌باشند. در گستره فعاليت‌‌هاي تجاري، علي‌الخصوص در بازارهاي مؤثر سرمايه، به حداكثر رساندن ارزش خالص دارايي‌ها هدف بديهي و منطقي هر مؤسسه تجاري است تا بتوانند از اين راه ثروت مالكان را به بيشترين مقدار ممكن افزايش دهند. از آنجا كه هدف مالكين از سرمايه‌گذاري در مؤسسه نيز حداكثر كردن ثروت خود است، ضروري است كه ثروت توسعه حسابداران مورد اندازه‌گيري قرار مي‌گيرد. سود برمبناي مفهوم غير تحققي (ارزش فعلي)، ايده آل‌ترين مفهوم تئوريك را جهت استفاده در حسابداري به خود اختصاص داده و مشكل اندازه‌گيري عملي تنها مانع متداول شدن آن است. هيكس در يكي از مقالات خود تحت عنوان « ارزش و سرمايه » سود را چنين تعريف نموده است: « سود عبارت از حداكثر مبلغي كه يك مؤسسه قادر است در سال بصورت سود سهام بين مالكان خود توزيع نمايد و در عين حال هنوز انتظار داشته باشد كه مي‌تواند همان مبلغ را در سالهاي بعدي نيز توزيع كند پرفسور سو لمانز پيشنهاد نمود تعديلات زير در سود حسابداري ایجاد گردد تا منجر به دستيابي به سود اقتصادي شود: 1ـ افزايش تغييرات تحقق نيافته در ارزش دارايي‌هاي مشهود در طول دوره (پس از كسر استهلاك و كاهش قيمت موجودي‌ها) 2ـ كاهش تغييرات تحقق يافته در ارزش دارايي‌ها مشهود كه مربوط به دوره‌هاي قبل بوده ولي در همان دوره شناسايي نشده است. 3ـ ا فزايش تغيير در ارزش دارايي‌هاي نامشهود.فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 50 فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی منابع فارسی کامل منابع انگلیسی کامل

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
دانلود مبانی نظری سود و بازده سهام مبانی نظری سود و بازده سهام دانلود مبانی نظری سود بازده سهام

فرمت Word قابل ویرایش
دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری
تعداد مشاهده:
1554
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word

حجم فایل:66
کیلوبایت

 • مقاله آموزشی آشنایی با شهر تربت جام به همراه متن انگلیسی

  مقاله آموزشی آشنایی با شهر تربت جام به همراه متن انگلیسی دانلود مقاله آموزشی آشنایی با شهر تربت جام به همراه متن انگلیسی دسته: جغرافیا بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 21 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 شهرستان…

 • نظریه های انگیزش و رضایت شغلی و بررسی رابطه آنها

  نظریه های انگیزش و رضایت شغلی و بررسی رابطه آنها دانلود دانلود تحقیق رشته مدیریت نظریه های انگیزش و رضایت شغلی و بررسی رابطه آنها         مقدمه:   رابطة انگیزش با رضایت شغلی «پال هرسی و كنت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی 64 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی 64 صفحه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی می باشد که در آن به چارچوب نظری و پیشینه پژوهش می پردازیم. میلر(2007) معتقد است،…

 • پروپوزال ارشد مدیریت جهانگردی نقش منابع طبیعی در جذب گردشگر

  پروپوزال ارشد مدیریت جهانگردی نقش منابع طبیعی در جذب گردشگر دانلود فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 12 شامل: مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق کامل: خارجی و…

 • پاورپوینت ارزشیابی

  پاورپوینت ارزشیابی دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع ارزشیابی،در قالب pptx و در 115 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی چیست؟انواع ارزشیابی از لحاظ زمانیارزشیابی تکوینیارزشیابی تشخیصیارزشیای تراکمیقواعد تهیه سوال‌های تشریحیآزمون‌های کوتاه پاسخمراحل اجرای الگوی تدریس تسلط یاببحث و ارزشیابی…

 • پروژه کارآفرینی کارخانه تولید جای سیگاری و جای رادیو پژو 405 و RD

  پروژه کارآفرینی کارخانه تولید جای سیگاری و جای رادیو پژو 405 و RD دانلود پروژه کارآفرینی کارخانه تولید جای سیگاری و جای رادیو پژو 405 و RD دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم…

 • مقاله استراتژی سرمایه گذاری و سیاست و ماهیت سرمایه در گردش

  مقاله استراتژی سرمایه گذاری و سیاست و ماهیت سرمایه در گردش دانلود مقاله استراتژی سرمایه گذاری و سیاست و ماهیت سرمایه در گردش دسته: حسابداری بازدید: 8 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 48 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 مقاله…

 • پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 24 - گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری

  پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 24 - گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری دانلود دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 24 - گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری جهت رشته حسابداری در قالب 9…

 • پاورپوینت شوره سر

  پاورپوینت شوره سر دانلود پاورپوینت شوره سر دسته بندي : علوم پزشکی » بهداشت عمومی جزئیات و دریافت توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع شوره سر،در قالب ppt و در 25 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:پوست سر دايما با توليد سلولهاي…

 • شرايط اساسي قراردادها

  شرايط اساسي قراردادها دانلود مقدمه:عنوان يكي از فصول قانون مدني در شرايط اساسي براي صحت معامله مي‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاكي از آنست كه منظور از معاملات در واقع كليه موارد اعم از عقد است كه تعهد بر عهده…

 • بررسی عناصر آموزش مجازی و شیوه های ارائه آن

  بررسی عناصر آموزش مجازی و شیوه های ارائه آن دانلود هدف از این پایان نامه عناصر آموزش مجازی و شیوه های آن می باشد.            عناصر آموزش مجازی     آموزش مجازی دارای چند عنصر اساسی می‌باشد…

 • تحقیق بررسی جرم تجاوز به عنف از منظر حقوق کیفری ایران

  تحقیق بررسی جرم تجاوز به عنف از منظر حقوق کیفری ایران دانلود  ارائه شده در خرداد 1394چكيده:جرايم جنسي به ويژه تجاوز به عنف در طول تاريخ همواره به عنوان يكي از بدترين و تأسف بارترين جرايم تلقي شده است كه…

 • چگونه توانستم نواقص بدخطی دانش آموزم را برطرف کنم

  چگونه توانستم نواقص بدخطی دانش آموزم را برطرف کنم دانلود چگونه توانستم نواقص بدخطی دانش آموزم را برطرف کنم دسته: کارآموزی بازدید: 8 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 108 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 چگونه توانستم نواقص بدخطی دانش…

 • دانلودطرح توجیهی عقیق تراشی

  دانلودطرح توجیهی عقیق تراشی دانلود دانلود طرح توجیهی عقیق تراشی ۱۴ ص فرمت WORD   پرداخت و دانلود برچسب ها: دانلودطرح توجیهی عقیق تراشی دانلودطرح توجیهی عقیق تراشی ۱۴ ص فرمت WORD دسته بندی: کارآفرینی » صنایع دستی تعداد مشاهده:…

 • پروپوزال رابطه ادراک نوجوانان از جو روانی-اجتماعی خانواده با حالت های گوشه‌گیری و پرخاشگری در محیط مدرسه

  پروپوزال رابطه ادراک نوجوانان از جو روانی-اجتماعی خانواده با حالت های گوشه‌گیری و پرخاشگری در محیط مدرسه دانلود پروپوزال رابطه ادراک نوجوانان از جو روانی-اجتماعی خانواده با حالت های گوشه‌گیری و پرخاشگری در محیط مدرسه دسته: علوم انسانی بازدید: 5…

 • بررسي احكام فقهي و حقوقي سقط جنين

  بررسي احكام فقهي و حقوقي سقط جنين دانلود چکیده:در اين مقاله عنوان (جنايت) از نظر لغوي قوانين عرفي و شريعت اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حكم تكليفي سقط جنين ؛ يعني حرمت اختصاص دارد و…

 • پاورپوینت آشنایی با الگوهای رفتاری حضرت زهرا

  پاورپوینت آشنایی با الگوهای رفتاری حضرت زهرا دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با الگوهای رفتاری حضرت زهرا جهت رشته معارف اسلامی در قالب 22 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش      …

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مشروطی 22 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق مشروطی 22 صفحه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مشروطی در قالب  22 صفحه می باشد. تعریف نظری مشروطی: مشروطی مفهومی است قراردادی که به کسب نمره میانگین کمتر از 12 برای دروس اخذ شده در…

 • پرسشنامه نگرش سنج مذهبی آلپورت

  پرسشنامه نگرش سنج مذهبی آلپورت دانلود پرسشنامه نگرش سنج مذهبی آلپورت دسته: علوم انسانی بازدید: 3 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 9 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 4 پرسشنامه نگرش سنج مذهبی آلپورت قیمت فایل فقط 8,250 تومان پس از…

 • جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی

  جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی دانلود جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی   بخش اول:  مهمترین آرایه های ادبی در زبان فارسی به تعداد 10 صفحه و 23 آرایه…

 • دانلود پروپوزال آماده حسابداری تاثیر مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد

  دانلود پروپوزال آماده حسابداری تاثیر مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد دانلود پروپوزال کامل و آماده فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 17 شامل: مقدمه بیان…

 • جزوه فیزیک سال یازدهم رشته ریاضی و فیزیک و علوم تجربی

  جزوه فیزیک سال یازدهم رشته ریاضی و فیزیک و علوم تجربی دانلود جزوه فیزیک سال یازدهم رشته ریاضی و فیزیک و علوم تجربی دسته بندي : علوم پایه » فیزیک جزئیات و دریافت توضیحات:جزوه فیزیک سال یازدهم رشته ریاضی و…

 • پاورپوینت (اسلاید) فرقه های نوظهور شیطان پرستی

  پاورپوینت (اسلاید) فرقه های نوظهور شیطان پرستی دانلود پاورپوینت (اسلاید) فرقه های نوظهور شیطان پرستی دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت (اسلاید) با موضوع فرقه های نوظهور شیطان پرستی، در حجم 16 اسلاید، به…

 • پروپوزال ارشد رشته حقوق در مورد نقض اساسی قراردادها

  پروپوزال ارشد رشته حقوق در مورد نقض اساسی قراردادها دانلود فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 10 شامل: مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق: ضرورت و اهمیت موضوع…

 • مجموعه 13 کتاب درباره بازاریابی ، کسب درآمد ، بازاریابی شبکه ای

  مجموعه 13 کتاب درباره بازاریابی ، کسب درآمد ، بازاریابی شبکه ای دانلود مقاله و کتاب بازاریابی شبکه ای نتورک مارکتینگ13 کتابحجم: 10 مگابایت   پرداخت و دانلود برچسب ها: پول اقتصاد رشته بازاریابی network marketing مجموعه کتاب های بازاریابی…

 • پلان معماري مسجد 550 متري

  پلان معماري مسجد 550 متري دانلود توضیحات:اين فايل شامل پلان معماري مسجد 550 متري فايل اتوكد مي باشد.   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: پلان اتوكد نقشه هاي معماري پلان ساختمان مسجد اتوكد معماري نقشه اتوكد دانلود پلان معماری…

 • پاورپوینت ارزیابی بیماران بد حال

  پاورپوینت ارزیابی بیماران بد حال دانلود دانلود پاورپوینت ارزیابی بیماران بد حال جهت رشته ی پزشکی در قالب 90 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       برای این که کارها…

 • پروژه رشته عمران - دانلود پروژه متره کامل همراه با نقشه ها

  پروژه رشته عمران - دانلود پروژه متره کامل همراه با نقشه ها دانلود یک پروژه متره کامل که در آن تمام نقشه ها در فرمت اتوکد موجود بوده و محسابات آن در فرمت اکسل می باشد. در این پروژه امکان…

 • مغان و نقش مذهبي و اجتماعي آنان در ايران باستان

  مغان و نقش مذهبي و اجتماعي آنان در ايران باستان دانلود مقدمه:دين و عقايد مذهبي در ايران باستان، همچون كليه ملت‌هاي باستاني نقش مؤثري را بر حيات و نظام اجتماعي- سياسي جامعه بر عهده داشته است.اين تحقيق شرح سرگذشت مغان…

 • تحقیق بررسی سلول های خورشیدی

  تحقیق بررسی سلول های خورشیدی دانلود تحقیق بررسی سلول های خورشیدی دسته بندي : علوم پایه » شیمی جزئیات و دریافت توضیحات:تحقیق رشته شیمی با موضوع بررسی سلول های خورشیدی، در قالب فایل word و در حجم 72 صفحه.بخشی از…

 • گزارش کاراموزی تجزیه و تحلیل سیستم ها قوطی سازی

  گزارش کاراموزی تجزیه و تحلیل سیستم ها قوطی سازی دانلود گزارش کاراموزی تجزیه و تحلیل سیستم ها قوطی سازی دسته: کارآموزی بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 17 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 گزارش کاراموزی تجزیه و تحلیل…

 • مقالات مدیریت دانش- مجموعه چهارم

  مقالات مدیریت دانش- مجموعه چهارم دانلود مقالات مدیریت دانش- مجموعه چهارم دسته: مدیریت بازدید: 9 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 3940 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 246 مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت…

 • مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قاعده اتلاف

  مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قاعده اتلاف دانلود دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قاعده اتلاف     مقدّمه  مسئولیت مدنی مفهومی است كه با ورود ضرر و حصول زیان معنا پیدا می كند و…

 • مسائل تصميم‌گيري ماركف قابل مشاهده جزئي (POMDP) و کاربردهای آن

  مسائل تصميم‌گيري ماركف قابل مشاهده جزئي (POMDP) و کاربردهای آن دانلود فهرست مطالب 1- مقدمه 2- مفاهيم و تعاريف اوليه 2-1- تعريف عامل 2-2- ويژگي‌هاي محيط 2-3- تعريف سيستم چندعامله 2-4- مدل‌هاي مارکوف در سيستم‌هاي چندعامله برای هماهنگی 2-4-1- فرآيند…

 • طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي آموزشگاه هنـرهاي تجسمي

  طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي آموزشگاه هنـرهاي تجسمي دانلود دانلود طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي  آموزشگاه هنـرهاي تجسمي  با ظرفيت پذيرش هشتصد هنرجو در سال ۱۳ ص فرمت WORD   پرداخت و دانلود برچسب ها: طرح…